Khoá Huấn Luyện

Điều khoản – Chính sách & Hướng dẫn khi tham gia các khóa học E-learning của B Coaching

Mục lục

ĐIỀU KHOẢN & CHÍNH SÁCH

Điều 1. Định nghĩa và giải thích từ ngữ

Trong Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này (“ĐKSDDV”), trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác đi, các thuật ngữ dưới đây sẽ có nghĩa như sau:

1. “Tài Khoản” có nghĩa là một tài khoản học tập trực tuyến mà HỌC VIÊN được B Coaching cung cấp.

2. “Thiết bị” được định nghĩa thuộc các trường hợp sau: 

  • Đăng nhập trên hai máy khác nhau 
  • Đăng nhập cùng máy mà khác trình duyệt (cả trình duyệt khi mở qua Facebook và zalo…)
  • Khi nâng cấp hệ điều hành

3. “Chặn tài khoản” có nghĩa là tài khoản bị cấm truy cập Trang web học tập của B COACHING, việc chặn này diễn ra ngay lập tức và tự động khi hệ thống phát hiện Tài khoản đã được truy cập quá 2 Thiết bị.

4. “HỌC VIÊN” có nghĩa là những người đã đăng ký các khóa học trên trang web của B Coaching.

5. “Thông Tin Bảo Mật” có nghĩa là bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào như được định nghĩa trong ĐKSDDV này được tiết lộ bởi Bên Tiết Lộ cho Bên Nhận Thông Tin, bao gồm tất cả các thông tin về HỌC VIÊN (bao gồm tên, số điện thoại, email), Bên Tiết Lộ hoặc bất kỳ công ty liên kết nào của Bên Tiết Lộ về các Bài giảng video được đăng tải trên Trang web học tập của B Coaching;

6. “Bài giảng video” là các video được đăng trên Trang web học tập của B COACHING, nội dung các bài giảng này đã được Chứng Nhận Đăng Ký Quyền Tác Giả số 4483/2021/QTG do Cục Bản Quyền Tác Giả cấp ngày 28/6/2021;

7. “Bên Tiết Lộ” có nghĩa là bên mà từ đó Thông Tin Bảo Mật được tạo ra và tiết lộ cho Bên Nhận Thông Tin;

8. “ĐKSDDV” có nghĩa là các điều khoản và điều kiện chung và bất kỳ phụ lục nào của ĐKSDDV này và tất cả các sửa đổi, điều chỉnh, hoặc bổ sung của ĐKSDDV này bởi B COACHING tại từng thời điểm;

9. “B COACHING” có nghĩa là Công Ty TNHH B COACHING, một công ty được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có Đăng Ký Doanh Nghiệp số 0315318903;

10. “Trang web học tập” có nghĩa là một trang web có chứa các bài giảng video và học viên có thể truy cập tham gia học bất cứ lúc nào;

11. “Quyền Sở hữu Trí tuệ” có nghĩa là tất cả các quyền sở hữu trí tuệ bao gồm nhưng không giới hạn đối với các bằng sáng chế, các quyền về sơ đồ mạch, nhãn hiệu, thương hiệu dịch vụ, tên thương nghiệp, thiết kế đã đăng ký bản quyền, quyền tác giả và các hình thức sở hữu trí tuệ khác hoặc sở hữu công nghiệp, bí quyết, phát minh, công thức, chiếm hữu bí mật, bí mật kinh doanh và Thông Tin Bảo Mật, và bất kỳ quyền hay tài sản được bảo hộ nào khác và bất kỳ giấy phép hoặc chứng nhận nào khác có liên quan theo đó, trong từng trường hợp ở bất kỳ đâu trên thế giới và cho dù đã được đăng ký hay chưa hoặc có thể đăng ký được hay không, hoặc đang trong quá trình đăng ký, và toàn bộ các quyền đó khi được gia hạn hoặc khôi phục, và tất cả các đơn đăng ký bảo hộ có liên quan đến các điều trên;

12. “Bên” có nghĩa là HỌC VIÊN hoặc B COACHING theo đây được gọi chung là “Các Bên”;

13. “Bên thứ ba” có nghĩa là đơn vị cung cấp dịch vụ trang web học tập trực tuyến cho B Coaching;

14. “Dữ Liệu Cá Nhân” có nghĩa là thông tin cá nhân là các thông tin góp phần định danh một cá nhân cụ thể, bao gồm tên, số điện thoại, email;

15. “Thông Báo Quyền Bảo Mật” có nghĩa là Thông Báo Quyền Bảo Mật của B COACHING bằng tiếng Việt mà có thể truy cập tại trang web có địa chỉ https://bcoaching.vn/dieu-khoan-chinh-sach-huong-dan-khi-tham-gia-cac-khoa-hoc-e-learning-cua-b-coaching/

16. “Học phí” có nghĩa là phí bằng Đồng Việt Nam mà KHÁCH HÀNG phải trả cho việc sử dụng tài khoản học tập được quy định trong ĐKSDDV này. Học phí có thể được điều chỉnh phụ thuộc vào chính sách học phí của B Coaching khi áp dụng;

17. “Trả góp” là thanh toán mà ở đó Học viên không cần phải trả toàn bộ số tiền trong một lần trả, mà có thể thanh toán nó theo kỳ hạn (6 tháng, 9 tháng, 12 tháng…) với nhiều mức lãi suất khác nhau (phụ thuộc vào mức lãi suất mà các ngân hàng niêm yết);

18. “Điều Khoản Sử Dụng” có nghĩa là Điều Khoản Sử Dụng được áp dụng cho Trang web học tập được thông báo công khai trên trang web chính thức của B COACHING tại địa chỉ https://bcoaching.vn/dieu-khoan-chinh-sach-huong-dan-khi-tham-gia-cac-khoa-hoc-e-learning-cua-b-coaching/ tại từng thời điểm.

Điều 2: Quyền và Nghĩa vụ của các bên

1. Quyền và nghĩa vụ của B COACHING

a. Quyền của B COACHING

B COACHING có quyền yêu cầu HỌC VIÊN cung cấp thông tin chính xác bao gồm Dữ Liệu Cá Nhân như họ tên, email, số điện thoại.

B COACHING có quyền yêu cầu HỌC VIÊN thanh toán đúng và đủ Học phí theo các điều khoản và điều kiện được quy định tại ĐKSDDV này.

Không ảnh hưởng đến các điều khoản được quy định trong ĐKSDDV này, trong trường hợp HỌC VIÊN vi phạm nghĩa vụ quy định tại ĐKSDDV này thì B COACHING có quyền đơn phương chặn Tài khoản học tập của Học viên truy cập vào Trang web học tập, việc chặn này diễn ra ngay lập tức và tự động khi hệ thống phát hiện tài khoản học tập của học viên truy cập quá 2 Thiết bị.

B Coaching sẽ thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ theo Khoản 1 Điều 198 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2019 khi có bất kỳ bằng chứng nào (hình ảnh, video,…) về việc Học viên đã tiết lộ nội dung Bài giảng video cho những người khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của B Coaching”.

b. Nghĩa vụ của B COACHING

B COACHING sẽ cung cấp Dịch Vụ học trực tuyến trên trang web cho HỌC VIÊN theo đúng thỏa thuận tại ĐKSDDV này.

Trong khả năng nỗ lực hợp lý, B COACHING sẽ phối hợp với Bên thứ ba để giải quyết các sự cố ngoài ý muốn trong việc vận hành trang web.

2. Quyền và nghĩa vụ của HỌC VIÊN

a. Quyền của HỌC VIÊN

HỌC VIÊN có quyền yêu cầu B COACHING cung cấp Tài khoản học tập cho HỌC VIÊN theo đúng thỏa thuận phù hợp với ĐKSDDV.

HỌC VIÊN có quyền yêu cầu B COACHING cung cấp hóa đơn tài chính liên quan đến các dịch vụ được cung cấp theo ĐKSDDV này.

b. Nghĩa vụ của HỌC VIÊN

HỌC VIÊN phải đảm bảo việc truy cập Tài khoản học tập không được quá 2 Thiết bị.

HỌC VIÊN sẽ thanh toán cho B COACHING các khoản Học phí đến hạn phải trả trong trường hợp Học viên chọn phương thức thanh toán Trả góp được quy định trong ĐKSDDV này.

Điều 3: Chặn và mở chặn Tài khoản học tập

1. B COACHING sẽ ngay lập tức chặn Tài khoản học tập của Học viên khi hệ thống phát hiện ra Tài khoản học tập của Học viên được truy cập quá 2 Thiết bị, việc chặn này diễn ra ngay lập tức và tự động bởi hệ thống Trang web học tập.

2. Trong trường hợp Học viên có nhu cầu mở lại tài khoản khi bị chặn, B COACHING sẽ tiến hành xem xét các lịch sử truy cập của Tài khoản và đưa ra quyết định có mở lại tài khoản hay không.

Đối với mỗi trường hợp mở lại tài khoản, phí dịch vụ mở lại là 5.000.000 VNĐ

Điều 4: Bảo mật

1. Mỗi Bên phải bảo mật và không được tiết lộ cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào hoặc sử dụng, trực tiếp hay gián tiếp vì lợi ích của chính bên đó hoặc cá nhân, tổ chức khác (trừ khi để thực hiện các nghĩa vụ của Bên đó theo ĐKSDDV này), bất kỳ Thông Tin Bảo Mật nào được tiết lộ, truyền đạt hoặc bằng cách khác cung cấp cho Bên Nhận Thông Tin bởi Bên Tiết Lộ hoặc đại diện thay mặt cho Bên Tiết Lộ. Điều này không áp dụng cho bất kỳ Thông Tin Bảo Mật nào mà tại thời điểm tiết lộ, công khai hoặc được cung cấp theo cách khác bởi Bên Tiết Lộ, Thông Tin Bảo Mật đó đã được công khai và sẽ ngừng áp dụng với bất kỳ thông tin nào mà sau đó sẽ được công khai trừ trường hợp việc thông tin công khai này là kết quả của việc vi phạm nghĩa vụ bảo mật của Bên Nhận Thông Tin.

2. Các Bên đồng ý rằng HỌC VIÊN sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai về nội dung các Bài giảng video được quy định trong ĐKSDDV này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của B COACHING.

3. Bên Nhận Thông Tin có thể tiết lộ Thông Tin Bảo Mật cho:

a. các giám đốc và nhân viên của Bên Nhận Thông Tin trong mức độ mà công việc của họ yêu cầu họ phải được tiếp cận Thông Tin Bảo Mật đó, với điều kiện rằng Bên Nhận Thông Tin sẽ hướng dẫn các giám đốc và nhân viên của họ phải giữ bảo mật Thông Tin Bảo Mật đó và không được sử dụng Thông Tin Bảo Mật đó vào bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ của họ một cách phù hợp; và

b. các bên kiểm toán viên, luật sư và các nhà tư vấn chuyên môn được thuê ngoài của Bên Nhận Thông Tin, và Bên Nhận Thông Tin sẽ đảm bảo rằng những người được tiết lộ thông tin cũng đã bị ràng buộc theo nghĩa vụ hợp đồng đối với quy định của điều khoản này bằng cách xây dựng các quy định bảo mật tương ứng trong các hợp đồng dịch vụ hoặc hợp đồng khác được ký kết với các cá nhân, tổ chức này.

4. Các nghĩa vụ bảo mật này sẽ duy trì hiệu lực vô thời hạn và cho đến khi Thông Tin Bảo Mật trở thành thông tin công khai.

Điều 5: Phương thức thanh toán

1. Thanh toán một lần

Học viên sẽ được cấp quyền truy cập vào tài khoản học tập sau khi hoàn tất thanh toán. Học viên vui lòng gởi minh chứng đã thanh toán thành công qua: email support@bcoaching.vn hoặc nhắn tin vào số điện thoại 0888229022

2. Thanh toán theo hình thức trả góp

Học viên liên hệ 0888 229 022 để được hướng dẫn.

Điều 6: Hóa đơn

Trong trường hợp Học viên yêu cầu xuất hóa đơn cho công ty thì Học viên phải thanh toán đủ Học phí + 8% VAT, đồng thời học viên cũng cung cấp đầy đủ các thông tin xuất hóa đơn (Tên công ty, Mã số thuế, Địa chỉ công ty, Email nhận hóa đơn).

Điều 7: Hoàn trả học phí

Học phí đã thanh toán sẽ không được hoàn trả dưới bất kỳ hình thức nào vì khi tham gia chương trình Học viên đã truy cập vào các nội dung học tập trong tài khoản e learning.

HƯỚNG DẪN THAM GIA CÁC KHÓA HỌC E-LEARNING CỦA B COACHING

Các bước tham gia

Bước 1:

Nhận email thông báo Tài khoản học tập từ B COACHING

Bước 2:

Đăng nhập bằng tài khoản đã được cung cấp

Bước 3:

Tham gia khóa học

Bước 1: Nhận email thông báo Tài khoản học tập từ B COACHING

Trong trường hợp Học viên không nhận được email từ B Coaching, vui lòng kiểm tra Hộp thư rác hoặc liên hệ Ms Ngân 0888 229 022 để được hỗ trợ.

Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản đã được cung cấp

Sau khi nhấn vào nút “Ghé thăm chúng tôi” ở email thì sẽ xuất hiện giao diện của Trang web học tập như bên dưới:

Bước 3: Tham gia khóa học

Thông tin liên hệ

Ms Ngân 0888 229 022

Email: support@bcoaching.vn

088 822 9022